jak się rozwieść warszawa

Jak się rozwieść? Postępowanie w sprawie o rozwód

  • Kto może wnieść pozew o rozwód?

Żądać rozwiązania małżeństwa przez rozwód może żądać każdy z małżonków.

  • Jestem ubezwłasnowolniony częściowo czy mogę wnieść samodzielnie pozew o rozwód?

NIE. Małżonek ubezwłasnowolniony częściowo lub całkowicie nie ma zdolności do wytoczenia powództwa. Nie oznacza to jednak, że rozwód nie jest dopuszczalny. W takiej sytuacji powództwo jest wytaczane przez kuratora sądowego po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia sądu opiekuńczego na jego wytoczenie.

  • Czy jeśli pozostaję w separacji mogę wnieść pozew o rozwód?

TAK

  • Czy muszę pozostawać w separacji by móc złożyć pozew o rozwód?

NIE. Prawo polskie nie wymaga, aby przed złożeniem pozwu o rozwód małżonkowie pozostawali w separacji orzeczonej przez sąd.

  • Co w sytuacji, gdy jeden z małżonków żąda orzeczenia separacji a drugi rozwodu?

W takiej sytuacji sąd orzeknie rozwód, gdyż jest to roszczenie dalej idące. Jeśli jednak orzeczenie rozwodu nie byłoby dopuszczalne, to wówczas sąd orzeknie separację.

  • Jeśli jeden z małżonków wytoczył sprawę o rozwód to czy mogę wnieść także pozew o rozwód?

NIE. W czasie trwania procesu o rozwód lub separację nie może być wszczęta odrębna sprawa. Można jednak żądać w zainicjowanym już procesie, występując jako pozwany/pozwana, rozwodu lub separacji.

  • Do jakiego sądu należy złożyć pozew?

Właściwym do rozpoznania sprawy jest sąd okręgowy, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym ma miejsce zamieszkania lub pobytu. W przypadku braku, właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeśli także tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

  • Koszty

Opłata od pozwu rozwodowego jest opłatą stałą i wynosi 600 zł.

  • Czy potrzebuję adwokata?

Nie. W sprawie o rozwód można występować osobiście, jednakże korzystając z pomocy prawnej profesjonalnego pełnomocnika jakim jest adwokat całe postępowanie może być łatwiejsze dla strony z uwagi na fakt posiadania przez niego fachowej wiedzy oraz doświadczenia. Przyczyni się także do zaoszczędzenia stresu związanego z występowaniem przed sądem.

  • Co należy przygotować na spotkanie z adwokatem?

Dane stron, tj.:

– imiona i nazwiska,

– adresy korespondencyjne,

– PESEL powoda,

Dokumenty:

– akty stanu cywilnego – odpis skrócony aktu małżeństwa, odpisy aktów skróconych urodzenia małoletnich dzieciPrzed spotkaniem należy zastanowić się także dlaczego chcemy się rozwieść, nad ewentualnymi świadkami, którzy będą składać zeznania w trakcie rozprawy na temat wspólnego pożycia małżonków oraz sytuacji ich dzieci.