system dozoru elektronicznego

W ostatnim czasie coraz więcej osób pyta czy może starać się o bransoletkę? Jak to jest z systemem dozoru elektronicznego?

Co to jest system dozoru elektronicznego?

System dozoru elektronicznego polega na odbywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym. Taki dozór jest sprawowany przy użyciu środków technicznych. Należy mieć tutaj na uwadze, że skazany nie może opuszczać miejsca zamieszkania lub miejsca wyznaczonego w postępowaniu sądu w określonym czasie.

Czy każdy może odbywać karę w systemie dozoru elektronicznego?

To, kto może skorzystać z takiego rozwiązania jest określone w przepisach Kodeksu Karnego Wykonawczego artykuł 43a – 43zae

Warunki, jakie należy spełnić, aby móc skorzystać z systemu dozoru elektronicznego:

  • wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku i 6 miesięcy.
  • jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary;
  • skazany posiada określone miejsce stałego pobytu;
  • osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły zgodę,
  • odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie warunki techniczne;

Wniosek o zastosowanie systemu dozoru elektronicznego

Aby skorzystać z systemu dozoru elektronicznego należy złożyć pisemny wniosek do Sądu Penitencjarnego w miejscu, gdzie znajduje się miejsce stałego pobytu skazanego. Wypełniając wniosek należy pamiętać o wskazaniu Sądu, który wydał wyrok w I Instancji, sygnaturze akt tego sądu oraz argumentach przemawiających za zastosowaniem systemu dozoru elektronicznego. W tym miejscu należy wskazać, że skazany nie jest, aż tak zdemoralizowany, aby musiał odbywać karę w zakładzie karnym.