Prawo Karne

Jako karnista zajmuję się świadczeniem profesjonalnych usług z zakresu prawa karnego, karnoskarbowego oraz prawa wykroczeń.

Reprezentuję osoby podejrzane i oskarżonych, jak również jako pełnomocnik pokrzywdzonych. Występuję zarówno w sprawach o przestępstwa jak i wykroczenia.

Z racji posiadanego doświadczenia, wiem w jaki sposób analizować materiał zgromadzony przez organy ścigania, jakie czynności podejmować. Właściwie podjęte działania zwykle rzutują na końcowy wynik sprawy.

Adwokat - Prawo Karne - Warszawa

Postępowanie karne można podzielić na kilka faz.

Pierwszą z nich jest postępowanie przygotowawcze, które prowadzi lub nadzoruje prokurator, w zależności od tego czy w sprawie jest prowadzone dochodzenie, czy też śledztwo.

Następnie, po skierowaniu aktu oskarżenia, postępowanie jest prowadzone przed sądem, który po przeprowadzeniu dowodów i podjęciu innych czynności wydaje wyrok.

Po uprawomocnieniu się wyroku w I, czy też w II instancji (po przeprowadzeniu postępowania apelacyjnego), wchodzimy w fazę wykonawczą. Niezwykle istotnym jest, aby już w początkowej fazie postępowania, czyli w postępowaniu przygotowawczym skorzystać z fachowej pomocy prawnej adwokata.

Zajmuję się głównie następującymi sprawami karnymi:

 

Narkotyki

Przestępstwa narkotykowe obejmują produkcję, handel, przemyt i posiadanie narkotyków. Każde z tych działań jest surowo karane. Odpowiedzialność zależy od rodzaju i ilości narkotyków oraz intencji sprawcy.

Nawet małe ilości narkotyków mogą prowadzić do aresztowania i przeszukania przez policję. Konsekwencje są poważne, szczególnie jeśli działania są powiązane z większymi grupami przestępczymi.

Prowadzenie pojazdów pod wpływem

Jazda w stanie nietrzeźwości jest nie tylko nieodpowiedzialna, ale również niebezpieczna, stwarzając ryzyko dla kierowcy, pasażerów i innych osób na drodze.

Prawo w Polsce rozróżnia dwa stany związane z alkoholem:

Stan po spożyciu alkoholu:

  • Dotyczy sytuacji, gdy poziom alkoholu we krwi kierowcy mieści się w przedziale od 0,2 do 0,5 promila.
  • Odpowiada to 0,1-0,25 mg alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza.
  • Choć mniej poważny niż stan nietrzeźwości, nadal jest to traktowane jako wykroczenie i może skutkować określonymi konsekwencjami prawnymi.

Stan nietrzeźwości:

  • Mówimy o nim, gdy stężenie alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila.
  • To równa się wartości powyżej 0,25 mg alkoholu na 1 dm3 powietrza wydychanego.
  • Stan ten jest uważany za poważne przestępstwo i wiąże się z surowszymi konsekwencjami, w tym możliwością więzienia.

Bez względu na to, czy osoba znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu, czy w stanie nietrzeźwości, oba przypadki są traktowane poważnie i wiążą się z konsekwencjami prawnymi. Takie zachowanie jest nie tylko nielegalne, ale także stanowi poważne zagrożenie na drodze, dlatego kierowcy powinni unikać konsumpcji alkoholu przed prowadzeniem pojazdu.

Przestępstwa podatkowe

Przedsiębiorcy, szczególnie ci osiągający znaczące zyski, często znajdują się na celowniku organów skarbowych, stając w obliczu ryzyka związanego z przestępstwami i wykroczeniami skarbowymi. System ten jest pełen niesprawiedliwości, wynikających ze zmieniających się przepisów, subiektywnych interpretacji oraz nierównego traktowania błędów podatnika i urzędnika. Błędy w rozliczeniach mogą prowadzić do drakońskich kar, podczas gdy pomyłki urzędników często pozostają bez konsekwencji.

Nie możemy tolerować takiego stanu rzeczy. Nasza misja to walka z nieuczciwymi praktykami już od etapu kontroli skarbowych. Obrona w sprawach skarbowych wymaga specjalistycznej wiedzy, ze względu na odrębności Kodeksu karnego skarbowego, który oferuje różne środki do uniknięcia lub złagodzenia kary.

Przedsiębiorcy, zwłaszcza w sektorze MŚP, często nie zdają sobie sprawy z ryzyka lub nie mają odpowiednich zasobów do zarządzania obowiązkami podatkowymi, co prowadzi do poważnych problemów prawnych. W takich sytuacjach kluczowe jest wsparcie prawne. Kontakt z adwokatem jest niezbędny już przy pierwszych oznakach problemów, ponieważ prewencja jest ważniejsza niż reakcja po fakcie.

Dodatkowo, organy skarbowe często inicjują postępowania tuż przed upływem terminów przedawnienia, które są znacznie krótsze niż w standardowym prawie karnym. To stawia przedsiębiorców w jeszcze trudniejszej sytuacji, szczególnie gdy nie zdają sobie sprawy z upływającego czasu.

Oferujemy profesjonalne wsparcie prawne, pomagając wyrównać szanse w konfrontacji z organami fiskusa. Naszym celem jest ochrona przedsiębiorców przed nieuzasadnionymi sankcjami i nadmiernym opodatkowaniem, zapewniając, że żadne działanie prawne nie zostanie pominięte. Nie ryzykuj swojej działalności i zabezpiecz się, korzystając z usług doświadczonych specjalistów.

Reprezentacja pokrzywdzonych

W kontekście postępowań karnych, istotne jest zrozumienie roli pokrzywdzonego. Nie każde przestępstwo skutkuje wyłonieniem osoby pokrzywdzonej. Mimo że może to wydawać się nieintuicyjne, nie wszystkie przestępstwa są popełniane bezpośrednio przeciwko komuś. 

Istnieją przestępstwa o charakterze prywatnoskargowym, takie jak znieważenie, zniesławienie czy naruszenie nietykalności cielesnej, gdzie to pełnomocnik, a nie prokurator, odpowiada za sformułowanie aktu oskarżenia i przedstawienie go sądowi. 

Dodatkowo, zdarzają się sytuacje, gdy mimo solidnych dowodów, prokurator rezygnuje z oskarżenia, pozostawiając to zadanie pełnomocnikowi w formie tzw. subsydiarnego aktu oskarżenia.

Wśród spraw, w których osoba może występować jako pokrzywdzony, znajdują się między innymi:

1. Znieważenie i zniesławienie.
2. Naruszenie nietykalności cielesnej.
3. Oszustwa.
4. Wypadki komunikacyjne.
5. Pobicie i rozbój.
6. Kradzież lub kradzież z włamaniem.
7. Pokrzywdzenie wierzycieli.
8. Naruszenie praw pracowniczych.

Ważność wsparcia doświadczonego pełnomocnika w sprawie karnej nabiera szczególnego znaczenia, gdy pokrzywdzony ubiega się o odszkodowanie za szkodę materialną lub zadośćuczynienie za doznane krzywdy od sprawcy. 

Warto podkreślić, że w przeciwieństwie do postępowań cywilnych, postępowania karne z reguły nie wymagają opłat sądowych. Co więcej, czasami łatwiej jest uzyskać pozytywne rozstrzygnięcie w sprawie karnej, na przykład decyzję o obowiązku naprawienia szkody, niż wyrok przyznający odszkodowanie w procesie cywilnym. 

Kluczowe jest, aby pamiętać, że decyzja sądu karnego, zobowiązująca sprawcę do wypłaty określonej kwoty tytułem naprawienia szkody, ma taką samą moc prawną, jak wyrok sądu cywilnego.