W jakiego rodzaju sprawach karnych reprezentuję klientów jako adwokat?

1. Przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu (zabójstwo, zabójstwo eutanatyczne, aborcja, nieumyślne spowodowanie śmierci, spowodowanie ciężkiego, średniego lub lekkiego uszczerbku na zdrowiu, bójki, pobicia, narażenie człowieka na niebezpieczeństwo utraty życia);

2. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (spowodowanie wypadku, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających);

3. Przestępstwa przeciwko mieniu (kradzież – art. 278 k.k., kradzież z włamaniem – art. 279 k.k., rozbój – art. 280 k.k., przywłaszczenie – art. 284 k.k., oszustwo – art. 286 k.k., niszczenie mienia – art. 288 k.k., paserstwo – art. 291, 292 k.k.);

4. Przestępstwa przeciwko wolności (bezprawne pozbawienie wolności – art. 189 k.k., handel ludźmi – art. 189a k.k., groźby karalne – art. 190 k.k., zmuszanie do określonego zachowania – 191 k.k., zakłócenie miru domowego – art. 193 k.k.);

5. Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania (dyskryminacja wyznaniowa – art. 194 k.k., przeszkadzanie w wykonywaniu aktów religijnych – art. 195 k.k., obraza uczuć religijnych – art. 196 k.k.),

6. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (zgwałcenie – art. 197 k.k., poddanie się innej czynności seksualnej, zmuszenie do uprawiania prostytucji – art. 203 k.k., stręczycielstwo, sutenerstwo, kuplerstwo – art. 204 k.k.),

7. Przestępstwa związane z posiadaniem i obrotem narkotykami (ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii),

8. Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece (znęcanie się – art. 207 k.k., niealimentacja – art. 209 k.k.),

9. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej (zniesławienie – art. 212 k.k., zniewaga – art. 216 k.k., naruszenie nietykalności cielesnej – art. 217 k.k.)

10. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego (naruszenie nietykalności funkcjonariusza publicznego – art. 222 k.k., czynna napaść na funkcjonariusza publicznego – art. 223 k.k., zawiadomienie o fałszywym alarmie – art. 224a k.k., zniewaga funkcjonariusza – art. 226 k.k., przyjęcie korzyści majątkowej – art. 228 k.k., przekupstwo – art. 229 k.k., protekcja – art. 230, 231 k.k., nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego – art. 231 k.k.),

11. Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości (składanie fałszywych zeznań – art. 233 k.k., fałszywe oskarżenie – art. 234 k.k., fałszywe zawiadomienie o przestępstwie – art. 238 k.k.),

12. Przestępstwa gospodarcze (wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym – art. 296 k.k., łapownictwo na stanowisku kierowniczym – art. 296a k.k., wyłudzenie odszkodowania – art. 298 k.k., pranie pieniędzy – art. 299 k.k.),

13. Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi (fałszowanie pieniędzy – art. 310 k.k., oszustwa kapitałowe – art. 311 k.k.),

14. Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu i przestępczości zorganizowanej (udział w zorganizowanej grupie przestępczej, wyrób/handel/posiadanie broni),

15. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów (fałszerstwo, poświadczenie nieprawdy),

16. Przestępstwa i wykroczenia skarbowe.