Przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu

 • zabójstwo
 • zabójstwo eutanatyczne
 • aborcja
 • nieumyślne spowodowanie śmierci
 • spowodowanie ciężkiego, średniego lub lekkiego uszczerbku na zdrowiu
 • bójki
 • pobicia
 • narażenie człowieka na niebezpieczeństwo utraty życia

Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji

 • spowodowanie wypadku
 • prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających

Przestępstwa przeciwko mieniu

 • kradzież – art. 278 k.k.
 • kradzież z włamaniem – art. 279 k.k.
 • rozbój – art. 280 k.k.
 • przywłaszczenie – art. 284 k.k.
 • oszustwo – art. 286 k.k.
 • niszczenie mienia – art. 288 k.k.
 • paserstwo – art. 291, 292 k.k.
 

Przestępstwa przeciwko wolności

 • bezprawne pozbawienie wolności – art. 189 k.k.
 • handel ludźmi – art. 189a k.k.
 • groźby karalne – art. 190 k.k.
 • zmuszanie do określonego zachowania – 191 k.k.
 • zakłócenie miru domowego – art. 193 k.k.

 

Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania

 • dyskryminacja wyznaniowa – art. 194 k.k.
 • przeszkadzanie w wykonywaniu aktów religijnych – art. 195 k.k.
 • obraza uczuć religijnych – art. 196 k.k.
 

Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności

 • zgwałcenie – art. 197 k.k.
 • poddanie się innej czynności seksualnej, zmuszenie do uprawiania prostytucji – art. 203 k.k., stręczycielstwo
 • sutenerstwo
 • kuplerstwo – art. 204 k.k.
 

Przestępstwa związane z posiadaniem o obrotem narkotykami

 • ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii

Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece

 • znęcanie się – art. 207 k.k.
 • niealimentacja – art. 209 k.k.
 

Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej

 • zniesławienie – art. 212 k.k.
 • zniewaga – art. 216 k.k.
 • naruszenie nietykalności cielesnej – art. 217 k.k.


Przestępstwa przeciwko działaności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego

 • naruszenie nietykalności funkcjonariusza publicznego – art. 222 k.k.
 • czynna napaść na funkcjonariusza publicznego – art. 223 k.k.
 • zawiadomienie o fałszywym alarmie – art. 224a k.k.
 • zniewaga funkcjonariusza – art. 226 k.k.
 • przyjęcie korzyści majątkowej – art. 228 k.k.
 • przekupstwo – art. 229 k.k., protekcja – art. 230, 231 k.k.
 • nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego – art. 231 k.k.
 

Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości

 • składanie fałszywych zeznań – art. 233 k.k.
 • fałszywe oskarżenie – art. 234 k.k.
 • fałszywe zawiadomienie o przestępstwie – art. 238 k.k.
 

Przestępstwa gospodarcze

 • wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym – art. 296 k.k.
 • łapownictwo na stanowisku kierowniczym – art. 296a k.k.
 • wyłudzenie odszkodowania – art. 298 k.k.
 • pranie pieniędzy – art. 299 k.k.
 

Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi

 • fałszowanie pieniędzy – art. 310 k.k.
 • oszustwa kapitałowe – art. 311 k.k.

Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu i przestępczości zorganizowanej

 • udział w zorganizowanej grupie przestępczej
 • wyrób/handel/posiadanie broni
 

Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów

 • fałszerstwo
 • poświadczenie nieprawdy

Przestępstwa i wykroczenia skarbowe