Zakres Usług

Praca adwokata w procesie karnym nie musi oznaczać, czy ograniczać się do występowania przed sądem. Poza salą rozpraw świadczę inne usługi, które rzutują albo mogą rzutować na postępowanie karne. Zakres moich usług obejmuje:

Poniżej szczegółowa lista zakresu usług, jaki świadczę jako obrońca w procesie karnymu

Adwokat Warszawa Prawo Karne - Zakres Usług

Porady prawne

Udzielam porad prawnych w zakresie prawa karnego, analizuję akta sprawy, ustalam linię obrony dla oskarżonych, doradzam pokrzywdzonym, czyli ofiarom przestępstw.

Udzielam porad na każdym etapie postępowania, za każdym razem starając się pomoc i znaleźć jak najlepsze rozwiązanie.

 

Pisma poresowe

Każde pismo musi spełniać określone wymagania formalne. Jest to uregulowane w obowiązujących przepisach prawa.

W pismach tych należy przedstawić odpowiednią argumentację, popartą prawidłową analizą akt, złożeniem właściwych wniosków dowodowych.


Udział w postępowaniu przygotowawczym/sądowym jako obrońca podejrzanego/oskarżonego

Jako obrońca reprezentuję interesy mojego klienta na każdym etapie postępowania karnego.

Zapewniam wsparcie i konsultacje przed każdą czynnością procesową.

Ustalam linię obrony. Jeśli mój klient przebywa aktualnie w areszcie, odbywam z nim spotkania przed daną czynnością, by nigdy nie był niczym zaskoczony.


Udział w postępowaniu przygotowawczym/sądowym jako pełnomocnik pokrzywdzonego/oskarżyciela posiłkowego

Tak jak w powyższym przypadku, z tym jednak wyjątkiem, że jestem po drugiej stronie – reprezentuję pokrzywdzonych – ofiary przestępstw.

Zapewniam wsparcie i konsultacje. Udzielam wyczerpujących informacji na temat toczącej się sprawy.

Biorę udział w przesłuchaniach świadków i innych czynnościach, w których udział pełnomocnika jest konieczny i dopuszczalny przez obowiązujące przepisy prawa. Walczę o zadośćuczynienie czy odszkodowanie.


Sprawy z udziałem dzieci czyli postępowanie w sprawach nieletnich

Niezwykle trudne postępowania, gdy ofiarą przestępstwa lub sprawcą danego czynu jest dziecko. W takich sytuacjach należy skorzystać z pomocy adwokata.

Będę monitorować sprawę, ustalać linię obrony, przygotowywać dziecko na każdą ewentualność, czynność, która ma zostać przeprowadzona.


Tymczasowy areszt

Udział w posiedzeniach w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania, sporządzanie zażaleń na zastosowanie tymczasowego aresztowania bądź jego przedłużenia, sporządzenie wniosków o zmianę środka zapobiegawczego – od chwili zatrzymania mamy niespełna 72 godziny na to by działać.

W ciągu 48 godzin podejmowanych jest wiele czynności przez policję lub prokuraturę, które często rzutują na dalej toczące się postępowanie.

Liczne przesłuchania, przy których za każdym razem powinien uczestniczyć adwokat. Pamiętać należy, że tymczasowy areszt to najbardziej dolegliwy środek zapobiegawczy.

Niestety, ostatnio zdecydowanie nadużywany. Każdy powinien pamiętać, że upoważnienia do obrony na początkowym etapie może udzielić również osoba najbliższa.

Jeśli więc ktoś z Twojej rodziny został zatrzymany, możesz zgłosić się do mnie. Przygotuję upoważnienie do obrony, Ty je podpiszesz, a ja będę mogła zacząć działać.


Wniosek o umorzenie postępowania

Wniosek taki kieruję do organu prowadzącego postępowanie karne.

Na etapie postępowania przygotowawczego decyzję taką może podjąć prokurator, zaś na etapie postępowania sądowego sąd.

W przypadku wystąpienia przesłanek do umorzenia postępowania warto przejąć inicjatywę i złożyć odpowiedni wnioski, zwracając tym samym organowi fakt ich zaistnienia.


Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania

Złożenie i pozytywne rozpoznanie odniesie ten skutek, że w przypadku warunkowego umorzenia postępowania, odstępuje się od skazania oskarżonego.

Sprawca otrzymuje szansę. Sąd nie wymierza kary.

Zostaje jednak nałożony okres próby, w którym sprawca ma obowiązek przestrzegać nałożonych na niego środków probacyjnych. Taki okres próby może trwać od roku do lat trzech.

Pamiętać trzeba, że w takich sytuacjach czyn oraz wina sprawcy nie podlegają wątpliwościom. Wymierzenie kary jest jednak zastąpione obowiązkami, które sąd orzeka w wyroku skazującym.

Istotne jest to, że w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego, sprawca nie figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym jako osoba skazana.


Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania

Ostatnia możliwość pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności karnej po zwykle długim czasie trwania postępowania przygotowawczego.

Subsydiarny akt oskarżenia składam, gdy organy ścigania odmawiają wszczęcia śledztwa/dochodzenia lub je umarzają, pomimo to, że sąd w wyniku skutecznie przygotowanych przeze mnie zażaleń, uchylał postanowienia organów i przekazywał do dalszego prowadzenia.

Z uwagi na wyjątkowo formalny charakter, warto by jego sporządzenia podjął się adwokat.


Prywatny akt oskarżenia

W Kodeksie karnym występują przestępstwa, w których wymagane jest, by to pokrzywdzony zainicjował samodzielnie postępowanie poprzez złożenie do właściwego sądu prywatnego aktu oskarżenia.

Do przestępstw takich należą m. in. naruszenie nietykalności cielesnej, znieważenie, zniesławienie oraz naruszenie narządu ciała lub rozstrój zdrowia, który trwa krócej niż 7 dni.

Zapewniam pomoc w przygotowaniu prywatnego aktu oskarżenia wraz z reprezentacją pokrzywdzonego na etapie postępowania sądowego.


Wniosek o uchylenie / zmianę środków zapobiegawczych

W toku postępowania na osobę podejrzaną / oskarżoną nakładane są środki zapobiegawcze.

Należą do nich: dozór Policji, tymczasowe aresztowanie, zakaz kontaktowania się z innymi określonymi osobami, poręczenie majątkowe, zakaz opuszczania kraju wraz z zatrzymaniem paszportu lub nakaz opuszczenia lokalu mieszkalnego.

Z uwagi na fakt, że postępowania są zwykle długotrwałe, a sytuacja osobista czy zawodowa osoby podejrzanej / oskarżonej zmienia się, warto składać wnioski o zmianę lub uchylenie nałożonych środków zapobiegawczych.

 

Postępowanie apelacyjne

Apelacja musi odpowiadać wymogom formalnym.

Musi być skonstruowana w taki sposób, by zakwestionować wyrok Sądu I instancji.

Niezbędna jest więc doskonała analiza akt nie tylko postępowania przed Sądem, ale także postępowania przed organami ścigania.

Bardzo często błędy popełnione przez organy ścigania przenikają bowiem do postępowania przed Sądem I instancji. Kolejnym elementem postępowania przed Sądem II instancji jest przemówienie, które jest rozszerzeniem złożonej już apelacji.


Postępowanie kasacyjne

Nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia wyroku Sądu II instancji, czyli takiego który jest już prawomocny jest kasacja.

Złożenie jej może nastąpić w sytuacji wystąpienia przesłanek wskazanych w przepisach Kodeksu postępowania karnego.