wyrok rozwodowy

O czym orzeka sąd w wyroku rozwodowym?

Przede wszystkim sąd orzeka o rozwiązaniu małżeństwa, a ponadto o:

 • o władzy rodzicielskiej,
 • o kontaktach z małoletnimi dziećmi,
 • o alimentach należnych wspólnym małoletnim dzieciom

 

Sąd w sentencji wyroku rozwodowego orzeka także o winie małżonka za rozkład pożycia. I tak może być to ujęte w następujący sposób:

– winę za rozkład pożycia będzie ponosić jeden z małżonków,

– winę za rozkład pożycia będą ponosić oboje małżonkowie,

– żaden z małżonków nie będzie ponosić winy.

 

Z urzędu, czyli niezależnie od woli małżonków, sąd orzeka o:

 • władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem
 • jeśli małżonkowie zawarli pisemne porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów i jeśli jest ono zgodne z dobrem dziecka, sąd uwzględni je w orzeczeniu. W razie braku takiego porozumienia, sąd rozstrzyga samodzielnie uwzględniając prawo dziecka do wychowywania przez oboje rodziców;
 • kontaktach z małoletnimi dziećmi – sąd w wyroku rozwodowym zaniecha ich regulacji, jeśli małżonkowie złożą zgodny wniosek w tym zakresie
 • alimentach, czyli w jakiej wysokości każdy z małżonków będzie ponosić koszty utrzymania i wychowania wspólnego małoletniego dziecka,
 • o sposobie korzystania  ze wspólnie zajmowanego mieszkania rozwiedzionych małżonków, czyli o przydzieleniu danej części mieszkania określonemu małżonkowi do korzystania – małżonkowie mogą jednak wnieść o to aby sąd nie orzekał w tej kwestii bądź gdy z uwagi na rodzaj mieszkania byłoby to bezprzedmiotowe,

 

Na żądanie jednej ze stron, ale tylko w sytuacji gdy jeden z małżonków uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie:

 • eksmisję

Na wniosek jednego z małżonków sąd może orzec o:

 • podziale majątku wspólnego małżonków, jeśli jego przeprowadzenie nie spowoduje zwłoki w postępowaniu,
 • alimentach dla małżonka po rozwiązaniu małżeństwa.

Na zgodny wniosek małżonków sąd może orzec o:

 •  podziale wspólnego mieszkania bądź o przyznaniu tego mieszkania jednemu z małżonków pod warunkiem, że drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego – możliwe tylko gdy oboje małżonkowie posiadają tytuł prawny do mieszkania.